BMX

  • BMX(Bicycle Moto Cross)極限單車, 可於街道, 公園, U行道, 土泥地, 或平地等各種不同地形騎乘, 在技術上也會有不同的技巧.                                            
  • BMX Freestyle表演車, 輪徑為20吋, 車架設計輕且堅固,手把也可以調整轉動360度(需搭配gyro tab),適合進行各種極限特技,變速裝置可依騎乘者自行選擇。